Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Uwaga!

Rusza nabór kadry na kolonie w Międzybrodziu Żywieckim

12-03-2017 07:49:56
Uwaga!

1. Zgodnie z Art. 92a ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wychowawcą lub kierownikiem kolonii, obozów lub innych form wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

2. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa powyżej, kandydat na wychowawcę lub terapeutę obozu w Dobie jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Kandydat na wychowawcę lub terapeutę obozu w Dobie, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w pkt.1

4. Kandydat na wychowawcę lub terapeutę obozu w Dobie, który uzyskał zaświadczenie z KRK, a od daty jego wystawienia minęło 3 miesiące składa organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w pkt 1.

Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna z art. 233 §1 kodeksu karnego.11-04-2015 11:47:28


Rekrutacja na więcej niż jeden turnus wymaga wielokrotnego wypełnienia poniższego formularza!

1. Dane osobowe:
Imię  
Nazwisko  
Ulica, numer  
Miejscowość  
Pesel  
Numer telefonu  
Adres e-mail  
Płeć: Kobieta Mężczyzna  
Wykształcenie: gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe
inne jakie:
 
2. Obóz/Kolonie
Wybierz rok  
Wybierz turnus  
Rola  
Wybierz miejscowość  
Napisz coś o sobie  
Oświadczenia